İcra Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

İcra Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara icra ve iflas hukuku çerçevesinde Ankara’da hizmet vermektedir. İcra ve iflas hukukunun amacı alacağını tahsil edemeyen alacaklının, Devletin icra organları vasıtasıyla hakkına ulaşmasıdır. Toplumsal ve hukuki düzeni sağlamak için bireylerin sahip olduğu hakka ulaşabilmesinde icra organlarının rolü büyüktür. Alacaklı kendisi veya avukatıyla icra organlarına başvurarak takip başlatabilir. İcra takibi İcra Müdürlükleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Bugün Ankara’da 34 tane İcra Müdürlüğü, 16 tane İcra Hakimliği bulunmaktadır.

İcra Avukatı sahip olduğu hukuki bilgi ve tecrübe sayesinde alacağını alamayan alacaklı veya aslında borcu olmadığını iddia eden borçlu tarafın müvekkilliğini üstlenmektedir. İcra Avukatı ve Danışmanlık başlığı altında icra ve iflas hukukuna ilişkin cebri icra prosedüründen bahsederek, konu hakkında biraz olsun fikir edinmek isteyenler için kısa da olsa bir açıklama yapma gayretinde bulunduk. Çoğu zaman karşılaştığımız ve merak edilen sorular arasında “ En İyi İcra Avukatı kimdir?” sorusuna ise kim olduğundan daha çok nasıl olabileceğine ilişkin naçizane tavsiyede bulunmak istedik. Yazı sonuna kadar okunduğunda görülecek olduğu gibi “ İcra Avukatı Ne Yapar?” sorusu cevaplanmıştır. Avukat Fatih Tahancı ve uzman kadrosuyla icra hukuku alanında müvekkillerine profesyonel bir hizmet sunma gayesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

İcra Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

İcra Avukatı Ankara Barosuna kayıtlı, alacakların tahsili konusunda hizmet veren avukattır. Her ne kadar ülkemizde icra avukatı diye bir unvan mevzuatlarda düzenlenmese de halk arasında icra hukuku alanında kendisini geliştirmiş ve bu alanda müvekkillerine hizmet veren avukatlar için kullanılan bir tabirdir. Ankara’da daha çok icra ve iflas hukuku çerçevesinde takiplerde ve davalarda hizmetlerini devam ettiren avukatlara da icra avukatı denmektedir.

İcra avukatı kendisine gelen müvekkilin borçlu veya alacaklı olması durumuna göre vereceği hukuki yardım ve danışmanlık değişmektedir. İcra Avukatının müvekkilin alacaklı taraf olması halinde icra takibini başlatarak devamında gerekli bütün hukuki iş ve işlemleri yapar. Müvekkilin borçlu taraf olması halinde ise yapılan takibe itiraz başta olmak üzere borçlunun daha fazla hak kaybı yaşamaması için yine bütün hukuki yollara başvuru yapar.

İcra Avukatı alacaklı ve borçlu sıfatına sahip tarafların arasındaki hukuki uyuşmazlığı icra dairesi ve icra mahkemeleri önüne götürerek müvekkili lehine sonuç almaya yönelik işlemler yapar. Alacaklı ve borçlu sıfatı takip hukukunda tarafları ifade etmede kullanılır. Ancak İcra ve iflas hukukunda Borçlar hukukundaki alacak ve borçlu kavramları daha geniş anlamda kullanılmaktadır. Örneğin kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla takipte 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun konusu özel hukuk alacaklarının tahsilidir. Devlet ile vatandaş arasındaki alacakların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ancak Devletin özel hukuk ilişkileri mevcut olduğunda bu alacaklar için İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır.

İcra Avukatı ve Danışmanlık

İcra Avukatı ve Danışmanlık icra ve iflas hukuku alanında hizmet veren avukatın yaptığı iş nedeniyle halk arasında yaygın olarak kullanılan bir tabirdir. Alacağını cebri icra organlarıyla tahsil etmek isteyen alacaklının başlatacağı takipte ona hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sağlar. Avukat Fatih Tahancı icra ve iflas hukukundaki hukuki bilgi ve tecrübesiyle uzman avukat ve danışman kadrosu ile birlikte Ankara’da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Peki cebri icra ne demektir? Alacağını hiç veya gereğince elde edemeyen vatandaşın alacağını Devlet’in yetkili organlarına başvurarak elde etmesi yoluna cebri icra denir. Ancak cebri icra prosedürü kendiliğinden başlamaz. Alacağını elde edemeyen alacaklının icra dairesine başvuru yapması gerekir. Cebri icra yolları, icra takibi ve iflas takibi olarak ikiye ayrılmaktadır. İki takip yolu da kendi içerisinde farklı özellikler barındırmaktadır. Alacaklının elinde ilam olması yani mahkeme kararı olması halinde ilamlı icraya başvururken, elinde mahkeme kararı olmaması halinde ilamsız icraya başvurur. İlamlı icraya her türlü alacak için başvuru mümkünken, ilamsız icraya sadece para veya teminat alacağı için başvuru mümkündür. İlamsız icra takibinde önemli olan bir diğer husus ise alacaklının elinde senet (bono, poliçe, çek) olması, rehinle teminat altına alınmış bir alacak olmasıdır. Bu durumlarda takipten sonuç almak genel haciz yoluna göre daha kısa sürmektedir.

İcra takibinde seçilen takip yolunun doğru olması gerekir aksi halde takip sonuç almak mümkün değildir. Alacaklının icra takibi başlatması ve takibin devamı sürecinde başka işlemler de yapması gerekir ki takip devam edebilsin. Örneğin alacaklının takip başlattıktan sonra borçlunun itirazı varsa itirazın kaldırılmasına veya iptaline, yoksa takibin kesinleşmesinden sonra haciz talebinde bulunması gerekir. Takibin aşamalarında doğru hamleler yapmak ve takibin olumlu sonuçlanması için gerekli işlemleri yapmak için alacaklının veya borçlunun uzman bir icra avukatından yardımı almasını tavsiye ederiz.

En İyi İcra Avukatı deyince akla gelen ilk şey müvekkillerinin alacağını Devlet organları eliyle tahsil etmede en hızlı ve olumlu sonuç alan avukatın kim olduğu sorusudur. Çünkü alacağını elde edemeyen alacaklıların gayesi hızlı bir şekilde alacaklarına ulaşmaktır. Müvekkillerinin alacağına hızlı şekilde ulaşabilmesi için icra avukatının doğru takibi doğru zamanda açma ve bu süreci ilerletmede yeterli icra hukuku bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Doğru hamlelerin yapılması takibin başarılı olmasında yegâne unsurlardan biridir. Aksi halde yapılan yanlış bir işlemde takip olumsuz sonuçlanarak alacak elde edilemeyebilir. Olumsuz sonuçlanan takipte alacaklı mahrum kaldığı alacağın yanında zaman ve daha fazla para kaybı yaşayacaktır. Alacaklının icra avukatından beklentisi alacağına bir an önce kavuşmak olduğu için icra hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan yardım almasını tavsiye ederiz.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra Avukatı Ne İş Yapar? Bu soru sürekli karşılaştığımız ve merak edilen sorulardan birisidir. İcra avukatı, icra ve iflas hukukunda düzenlenmiş olan; ilamlı takip, ilamsız takip (genel haciz yolu, kambiyo senetlerine (bono, poliçe, çek) özgü haciz yolu, kiralanan taşınmazların tahliyesi), rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, iflas, konkordato, ihtiyati haciz ve tasarrufun iptali gibi geniş bir alanda faaliyet göstermeyi tercih etmiş avukattır. Müvekkillerinin alacaklarına en kısa sürede ulaşması için takip başlatıp, takip sürecini başarılı şekilde sonuçlandırmak için her türlü hukuki yola başvurmak icra avukatının işidir.

Her geçen gün alacaklılar alacağını elde edemediği için icra avukatı yardımıyla başvurarak cebri icra organları vasıtasıyla takip başlatmak isteyen, dava açmak isteyen müvekkil sayısı artmaktadır. Alacaklıların hukuki olarak yardıma ihtiyaç duymaları, zamandan tasarruf etme ihtiyaçları bu alanda çalışan avukat sayısının hayli artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle icra avukatı seçerken avukatın icra ve iflas hukukunda yetkin olmasına, başarılı sonuç almak için hızlı ve profesyonel çalışıyor olmasına dikkat etmelisiniz. Avukat Fatih Tahancı ve uzman kadrosu Ankara’da faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.