İş Hukuku Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

İş Hukuku Avukatı iş hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerine hizmet veren avukattır. İş hukukunun özel uzmanlık gerektirmesi ve içerisinde barındırdığı işçiyi koruyucu niteliğinden dolayı ülkemizde iş mahkemeleri kurulmuştur. Bugün Ankara’da 68 tane Merkez Adliyesinde,6 tane Batı Adliyesinde olmak üzere toplamda 74 tane İş Mahkemesi bulunmaktadır. İş mahkemesinin kurulmamış olduğu illerde Asliye Hukuk Mahkemeleri, İş Mahkemeleri Kanunundaki usul ve esaslara göre dava ve işlere bakar. İş Hukuku Avukatı işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümünde taraflara vekillik eder. İş Hukukunun kapsamı oldukça geniştir. 4857 sayılı İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu iş hukukunun kapsamına dahildir. Bu nedenle iş hukuku kendine özgü düzenlemeler de içermesi sebebiyle özel uzmanlık gerektiren bir alandır. İş Hukuku Avukatının bu özel alanda teknik detaylara sahip olması, hukuki bilgi ve engin tecrübesiyle müvekkillerine işçi-işveren uyuşmazlıklarında hizmet vermesi gerekir. Ankara İdare Avukatı Fatih Tahancı ve ekibiyle iş hukuku alanında hukuki hizmet ve danışmanlık vermektedir.

İş Hukuku Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

İş Hukuku Avukatı iş davalarında müvekkillerine işçi- işveren uyuşmazlıklarında sürece dahil olarak hukuki bilgi ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunan avukattır. İş hukukunda işçinin ve işverenin hak, borç ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlara aykırı hareket eden tarafın hukuki ve cezai sorumluluğu gündeme gelebilmektedir. Hukuki sorumlulukta işçi ve işveren kimi zaman sulh olarak uyuşmazlığı kısa sürede çözüme kavuşturabilmekteyken kimi zamanda uyuşmazlık mahkeme önüne taşınmaktadır. İş Hukuku Avukatı da çıkan bu uyuşmazlıkta süreci profesyonelce yöneterek müvekkili için en iyi çözümü elde etmek maksadıyla hizmet sunmaktadır. İş hukukunda çıkan uyuşmazlıklar daha çok; işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, iş güvencesi tazminatı, sendikal tazminatı, çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin ücret ve haksız fesih halleri gibi konulardan çıkmaktadır. Uyuşmazlıkların teknik detaylar dikkate alınarak hukuki bir değerlendirmeye ihtiyaç duyması sebebiyle uzman bir iş hukuku avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

İşe İade Avukatı

İşe İade Avukatı işçinin geçersiz bir feshe dayanılarak işten çıkartılması sebebiyle başvuracağı hukuki yollarda hizmet veren avukattır. İşe iade talebi halinde 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca öncelikle fesih bildiriminden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvuru yapılması gerekir. Bunun sebebi İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurmanın zorunlu olmasıdır. Zorunlu arabuluculuk müessesesine dava açmadan önce başvurulmaması halinde mahkeme davanın usulden reddine karar vermekte ve bu kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde arabulucuya başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi halde hak kayıplarının yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Dava açmadan önce başvurulan arabuluculuk görüşmesinde işçi ve işveren anlaşmaya varamazsa, arabuluculuk faaliyetine ilişkin son tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki hafta içinde dava açılır. Dava iş mahkemesinde açılır. İşe iade avukatı davadan önce işverene ihbarname gönderilmesi, zorunlu arabuluculuk görüşmeleri ve dava açma ve devamı süreçlerinde işçi ve işverene vekillik yapmaktadır. İş Kanunu’na göre işe iade davası açabilmek için belli şartlar aranmaktadır. İşe iade davası açabilmesi için işçinin iş güvencesine sahip olması ve fesih bildiriminde sebebin gösterilmemiş veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası olması gerekir. Peki işçinin iş güvencesine sahip olması koşulu nedir? İşyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışması, işçinin en az 6 aylık kıdeminin olması yani 6 aydır aynı işverene ait işyerlerinde çalışması ve belirsiz süreli iş akdi ile çalışması gerekir. İş güvencesi olmayan işçilerin ise kötüniyet tazminatı gibi başkaca başvurabilecekleri hukuki yollar bulunmaktadır. Yukarda da açıkladığımız üzere iş hukuku teknik detaylar barındıran ve özel uzmanlık gerektiren bir alandır. Fatih Tahancı, uzman avukat ve danışman ekibiyle hukuki bilgi ve tecrübesiyle iş hukuku alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kıdem Tazminatı Avukatı

Kıdem Tazminatı Avukatı işçilerin yasada öngörülen çalışma süresini doldurması ve yine yasada öngörülen hallerde iş sözleşmesinin son bulması halinde ödenecek tutar sebebiyle işverene karşı açacakları davalarda onları temsil eden avukattır. Yasada kıdem tazminatına hak kazanabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şunlardır:
  1. En az bir yıllık kıdem süresi
  2. İş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi
Kıdem süresinin başlangıcı işçinin çalışmaya başladığı tarih, sürenin sonu ise iş akdinin sona erdiği tarihtir. İş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi hali Kanunda detaylı şekilde düzenlenmiştir. Bunlar; işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı dışında iş akdinin feshi, muvazzaf askerlik nedeniyle fesih, yaşlılık aylığı(emeklilik) veya toptan ödeme almak amacıyla fesih, kadın işçinin evlenme nedeniyle sözleşmeyi feshi, işçinin ölümü gibi nedenlerdir. Kıdem Tazminatı Avukatı işçilerin yıllarca işverenin altında çalışması sonucunda hak ettikleri kıdem tazminatını ödemeye yanaşmayan işverenlere karşı başvurulacak hukuki yollarda müvekkillerine hizmet vererek hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar. Diğer yandan aslında kıdem tazminatına hak kazanmamış ama kazandığını iddia eden işçilere karşı da işverenlere hizmet eden de bir avukattır. Ankara Kıdem Tazminatı Avukatı Fatih Tahancı ve alanında uzman avukat ve danışmanları her türlü hak mücadelesinde üstün bir gayret ve özveriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş Kazası Avukatı

İş Kazası avukatı her geçen gün ülkemizde ve dünyada iş kazaları sonucunda yaralanan, yaşamını yitiren, maddi ve manevi kayıplar yaşayan işçilerin zararlarını işverenden almada işçiye hukuki yardım ve danışmanlık yapan avukattır. İşçinin işveren karşısında güçsüz durumda olması ve güç çalışma koşulları altında çalışması sebebiyle iş kazası sonrasında işçinin bu süreci profesyonelce yönetecek bir iş kazası avukatı yardımından faydalanmasını tavsiye ederiz. Sosyal devlet anlayışına uygun olarak düzenlenen işçinin korunması ilkesi iş hukukuna hâkim olan ilkelerden en önemlisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ilişkin mevzuatta işçi lehine detaylı düzenlemeler bulunmaktadır. İş kazasına ilişkin olarak ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki maddeler bize yol gösterici olacaktır. Bu kanun kamu veya özel sektör işyerlerinde çalışan tüm çalışanlara uygulanır. Amaç çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korumaktır. İlgili kanuna göre işveren işçiyi korumak için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Ancak bazen işverenler, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek çalışanlarının iş kazasına uğramasına sebep olmaktadırlar. İş kazasına uğrayan işçi yaralanmakta, yaşamını yitirmekte bazen de parasal kayıplar yaşamaktadır. Bu nedenle İşçinin maddi ve manevi zararlarını işveren tazmin borcu altındadır. İş Avukatı kimdir? Bu soru gerek işveren gerekse işçi tarafı olsun cevabı merak uyandıran bir sorudur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki iş hukuku alanı kendine has özellikleri barındıran ve bu yönüyle diğer hukuk alanlarından ayrılan bir daldır. Bu nedenle iş avukatının her şeyden önce iş hukukuna hâkim ve işçi işveren uyuşmazlıklarından tecrübe sahibi olması gerekir. Ancak bu sadece iş avukatının sahip olduğu birtakım özellikleri göz önünde bulundurarak cevabı verilebilecek bir soru değildir. İş Avukatı sadece hukuki enformasyonla değil müvekkili ile olan iletişimde de uyum içinde olması gerekir. Müvekkil ile vekil yani avukat arasında iletişim uyumu, çözüme kavuşturulması istenen problemin anlaşılmasında gerekli ve hatta zorunludur. Fatih Tahancı ve uzman ekibi her geçen gün üstün gayret ve özveriyle iş hukuku alanında hizmetlerini disiplinli şekilde sürdürmektedir.