İdare Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

Avukat Fatih Tahancı, İdare hukuku çerçevesinde idari davalarda müvekkillerine hizmet sağlanmaktadır. İdari davalarında görevli olan mahkeme İdare Mahkemeleridir. Bugün Ankara’ da 28 tane İdare mahkemesi bulunmaktadır. İdare Avukatı idarenin merkez teşkilatına yakın olması sebebiyle idari davalarda önemli bir yere sahiptir.

İdari Yargılama Usulü hukukunun başlıca kanunu 2557 sayılı İYUK’tur. İYUK’tan hüküm bulunmayan hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeler Kanunu hükümleri uygulanır. Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde de İYUK ‘ta hüküm bulunmayan hallerde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki ilgili hükümler uygulanır. İdare Avukatı idari yargıda açılan davalarda müvekkillerine hizmet vermektedir. Memur Davalarına Bakan Avukat ise devlet memurlarının idareye karşı açtıkları davalara bakan avukattır. İdari Dava Avukatı idare karşı açılan davalarda müvekkillerine hukuki yardım ve danışmanlık sunmaktadır. En İyi İdare Avukatı sahip olduğu idare hukuku bilgisiyle profesyonel olarak çalışan ve vatandaşlara göre üstün konumda olan idareye karşı verilen hak mücadelesinde müvekkillerini en iyi şekilde savunan avukattır. Avukat Fatih Tahancı sahip olduğu hukuki bilgi ve yılların getirdiği tecrübeyle, kadrosunda yer alan uzman avukat ve danışmanlarla birlikte idare hukuku alanında Ankara’da faaliyetlerine devam etmektedir.

İdare Davaları, Avukat Fatih Tahancı, Ankara

İdare Avukatı idare hukukunda üstün kamu gücü kullanan idareye karşı açılacak bütün davalarda müvekkillerine hukuki yardım ve danışmanlık faaliyetleri sürdüren avukattır. İdare hukukunun alanında hizmet veren avukatın aldığı davalar çok çeşitlidir. Anayasayla güvence altına alınan idarenin bütün eylem ve işlemlerine dava yolunun açık olması idare hukukundaki çok çeşitli dava bulunmasının en büyük sebeplerinden biridir. İdari yargı denetiminde kapsam çok geniştir. Bunun sebebi idarenin kamu hizmeti kapsamındaki iş, işlem, işleyiş, eylem, faaliyet, sözleşme gibi her türlü işlevin idari yargının kapsamında olmasıdır. İdare hukuku alanında faaliyet gösteren idare avukatı bu alanda uzman olmalı ve hukuki bilgi ve tecrübesiyle müvekkilleri en iyi şekilde temsil etmelidir.

İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanunda düzenlendiği üzere idari yargı sistemimizde genel yetki kuralı yani davanın nerde açılacağına ilişkin genel kural dava konusu işlemi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. İşlemi yapan idarenin devlet veya diğer kamu tüzel kişileri olduğunu düşünürsek idari yargı alanında açılacak davaların birçoğu Ankara’da açılmaktadır. Genel yetki kuralının aksine özel yetki kuralları da bulunmaktadır. Bunlar ilgili kanunda ayrıca düzenlenmiştir.

İdare Avukatı bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlara yakın olması sebebiyle sahip olduğu avantajı kullanarak süreci daha hızlı ve daha az masrafla sürdürebilmektedir. İdare avukatı bu avantajı mesleki formasyonuyla birleştirerek, idarenin tek taraflı üstünlüğünü kullanarak hukuka aykırı eylem ve işlem gerçekleştirdiği vatandaşı en iyi şekilde savunabilmektedir.

Memur Davalarına Bakan Avukat

Memur Davalarına Bakan Avukat idare hukukunda büyük bir alana sirayet eden devlet memurlarının idareye karşı açtığı davalarda onları temsil eden avukattır. Memur kavramı Anayasa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na göre tanımlanmıştır. Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu görevlileri dört gruba ayrılmıştır ve memurlar da bu dört istihdam şekli arasındaki en önemlisidir. Memurların kamu görevi ifa etmeleri sebebiyle işe alınırken belli şartları taşımaları gerekir. İşin devamı ve sonraki süreçte memurlar hakkında idare tarafından yapılan eylem ve işlemler için dava açılabilmektedir.

İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı dava açılabilmesi sebebiyle memurlar iptal ve tam yargı davası açabilmektedir. İdare hukukunda idarenin vatandaşlardan daha üstün olduğu için idari davalarda memur davalarına bakan avukatın alanında uzman olması memurun idareye karşı savunulmasında oldukça önemlidir. Memurların göreve başlaması, disiplin cezalarının uygulanması, sicilden silinmesi ve bunlara karşı itiraz, görevden uzaklaştırma, memurluğun istifa, ihraç, koşullarda eksiklik gibi sona erme halleri ve sair memurlara ilişkin yapılan her türlü işleme karşı iptal davası açılabilmektedir. Kişilerin uğradıkları zararın tazmini için de idareye tam yargı davası açılabilmektedir.

İdari Dava Avukatı

İdari Dava Avukatı Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerine karşı açılacak olan idari davara bakan avukattır. İYUK 2.maddesi uyarınca dava türleri idari işlemlerin iptali için menfaati ihlal edilenler tarafından iptal davası, idarenin eylem ve işlemlerinden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal edilenler tarafından tam yargı davası ve idari sözleşmeden kaynaklanan davalar olarak sayılmıştır.

İptal davası, menfaati ihlal edilenler tarafından idari işleminin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduğu iddiası ile açılan dava türüdür. İdare mahkemesi işlemin hukuka aykırı olduğunu tespit ederse işlem iptal edilir ve geçmişe etkili olarak dava konusu edilen işlem hükümsüz hale gelmektedir.

Tam yargı davası, idari eylem veya işlemden dolayı hakları ihlal edilen kişilerin açtıkları dava türüdür. Tam yargı davası genel olarak idarenin mali sorumluluğunun gündeme geldiği davalardır. Bu nedenle gerçek ya da tüzel kişilerin açtığı davalarda maddi ve\veya manevi tazminat talepli olarak açılmaktadır.

İptal ve tam yargı davasının birlikte, aynı dilekçeyle açılması mümkünken, önce iptal davası açılarak ardından tam yargı davası açılabilmektedir.

Dava açma süresi Danıştay’da ve idare mahkemelerinde otuz gündür. İdari dava avukatı dava açarken İYUK m.3 ‘de dilekçelerin hazırlanması usulüne ilişkin ayrıntılı düzenlenmeye dikkat etmelidirler. Aksi halde dilekçe reddedilecek, dava daha başlamadan olumsuz sonuçlanacaktır. İdari yargılama hukukunda kural olarak idarenin her işlemine karşı ayrı ayrı dava açmak zorunludur. Ancak bunun iki istisnası mevcuttur ve İYUK m.5’te düzenlenmiştir. Birinci istisna; birden fazla işlemin aralarında maddi veya hukuki bağlılık ya da sebep-sonuç ilişki varsa bir dilekçe ile de dava açılabilir. Bir diğer istisna ise; davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve dava açmaya neden olan maddi olayın veya hukuki sebeplerin aynı olması halinde birden fazla kişi ortak bir dilekçeyle dava açabilir.

En İyi İdare Avukatı Ankara Barosuna kayıtlı, idari davalarda müvekkillerine en üstün gayret ve özveriyle hizmet veren avukattır. İdare hukukunda idarenin sahip olduğu üstün kamu gücü nedeniyle mağduriyetler yaşayan vatandaşların, mahkemede idareye karşı savunulması gerekir. Bu vatandaşlar hak kayıplarının önüne geçmek için En İyi İdare Avukatını bulmak için çaba sarf etmektedir. Ancak şu iyi bilinmelidir ki, en iyi avukat bile bazen davayı kaybedebilmektedir. Çünkü avukatlık sonuç vadeden bir meslek değildir. Her somut olayı kendi özelinde değerlendirmek gerekir. En iyi İdare Avukatı demek somut olayı doğru şekilde değerlendirip, hukuki donanımıyla sürecin kontrolünü sağlayan avukattır, demek mümkündür.

En İyi İdare Avukatı Kimdir? Bu soru idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle idareye dava açmak isteyen kişilerin haklı olarak cevabını aradıkları sorudur. Vatandaş davasını avukat yardımıyla açıp, takip ederek hem zaman hem de hukuki olarak yanlış yapılabilecek herhangi bir hamleyle davanın çözüme kavuşturulmadan reddine sebep olabilme ihtimalini ortadan kaldırabilir. Bu nedenle süreci uzman bir idare avukatından yardımı alarak ilerletmenizi tavsiye ederiz. Ankara Avukat Fatih Tahancı ve uzman avukat ve danışman kadrosuyla idari yargı alanında hukuki bilgi ve danışmanlık vermektedir.